Uncategorized

Program

PROGRAM  KANDIDATA GRUPE BIRAČA, odnosno LISTE GRUPE BIRAČA nositelj ŽELJKO GRBAC nastao je nakon niza razgovora s gospodarstvenicima, sportašima, članovima kulturnih društava i raznih udruga, ljudima koji su se ili se još uvijek bave ”lokalnom politikom”, a posebno nakon razgovora s običnim ljudima. Ljudima koji žele boljitak za sebe, svoju djecu i prostor u kojem žive. Nadamo se da smo uspjeli u narednom tekstu prezentirati ono što je kao naš prijedlog podržano, kao i ono na što su nam skrenuli pažnju i predložili naši sugovornici.

Ukoliko i Vi smatrate da imate dobru ideju ili imate potrebu i želju predložiti neke aktivnosti, javite se. Bit će nam zadovoljstvo saslušati Vas ili pročitati Vaš prijedlog, prodiskutirati i pokušati ga uvrstiti u program, kao i omogućiti njegovu realizaciju. Najveće zadovoljstvo biti će nam ako dobijemo Vaše povjerenje, Vaš glas i mogućnost da realiziramo predloženo.  Nadamo se da ćete s pažnjom pročitati naš plan, našu viziju rada u Općini Matulji u razdoblju 2017.-2021.godine, i da nećete zaboraviti tijekom predizborne kampanje, kada i od koga ste prvi put čuli (pročitali) nešto o temama i rješenjima koja će se nuditi i obećavati.

ŠKOLSKI I PREDŠKOLSKI ODGOJ

Briga o našim najmlađima, njihovom odgoju i obrazovanju, važan je dio programa nezavisne liste. Mogućnost kvalitetnog obrazovanja, u suvremenim prostorima, uz najsuvremeniju opremu i najnovije obrazovne metode, predpostavka je da ti mladi ljudi postanu uspješni u radu ili drugim aktivnostima.

Stoga želimo pokrenuti aktivnosti na:

– realizaciji dogradnje/izgradnje školske zgrade u Matuljima i omogućavanje jednosmjenskog rada
– oplemenjivanju šireg prostora škole Brešca sa izgradnjom novog vrtića i mini sportskog centra
– adaptaciji i uređenju svih objekata u skladu s usvojenom strategijom razvoja mreže predškolskih i školskih objekata
– uvođenju programa cjelodnevnog boravka i u školi i u vrtiću za što veći broj djece
– stvaranju preduvjeta da se program škole u prirodi organizira na području Općine Matulji

KULTURA

Na području općine veliki je broj udruga i društava koji promiču i njeguju kulturni amaterizam. Svojim radom potiču duh zajedništva, čuvaju stare običaje, jezik svojih predaka, a smatramo da kulturne aktivnosti treba staviti i u funkciju gospodarskog razvoja valorizacijom tradicionalnih običaja i materijalne i nematerijalne kulturne baštine.

U programu naše liste predviđeno je:
– poticati i snažnije podupirati kulturni amaterizam kroz osiguranje neophodnih sredstava za provođenje aktivnosti udruga i društava, a posebno apliciranjem na sredstva iz EU fondova
– njegovati jezik, tradiciju i običaje te poticati predstavljanje istih široj publici
– postojeće manifestacije ”osvježiti” novim idejama i sadržajima
– staviti društvene domove u funkciju razvoja kulturnog amaterizma i programa vezanih uz kulturu

SPORT I TEHNIČKA KULTURA

U nekoliko proteklih godina broj sportskih udruga narastao je na više od trideset. To pokazuje izniman interes za sport, a rezultati koji postižu pojedinci i ekipe na takmičenjima dokazuju da se u klubovima dobro radi i da imamo veliki broj talentiranih sportaša.

U skladu s tim želimo:
– osigurati sredstva kojima će se omogućiti besplatno treniranje i takmičenje svih kategorija sportaša, a u skladu s kriterijima i smjernicama razvoja sporta u Općini Matulji usuglašenima među članicama Zajednice sportskih udruga i Općinskim Vijećem evidentirati, razrješiti imovinsko pravni status i adaptirati postojeće sportske terene u skladu s iskazanim potrebama
– izgraditi nove sportske terene u sklopu škola kako bi se, između ostalog u produženom boravku i vannastavnim aktivnostima potaklo bavljenje sportom kod mladih
– izgraditi boćalište koje bi zadovoljilo standarde potrebne za natjecanja i na kojem bi svi boćarski klubovi s područja Općine Matulji mogli ugostiti svoje sportske takmace
– osmisliti sadržaje i pripremiti izgradnju sportskog trening kampa (Lisina, Mune) koji bi istovremeno mogao biti i rekreacijski centar za sve žitelje općine i njihove goste
– izraditi koncept RC Trtni, pristupiti rješavanju imovinsko pravnih odnosa i izradi prostorne dokumentacije
– pružiti podršku lovačkim društvima u izgradnji, održavanju i osmišljavanju aktivnosti u lovačkim kućicama
– napraviti ono što svi obećavaju u predizborno vrijeme, a nakon toga zaborave –  urediti planinarski dom na Lisini, dati ga na korištenje planinarima i udahnuti mu onu dušu kojom je zračio dugi niz godina

SOCIJALA I ZDRAVSTVO

U Općini Matulji svih ovih godina daje se dužna pažnja brizi o socijalnim potrebama stanovnika, a ovom prilikom ističemo kako smatramo da prioritetna područja i aktivnosti trebaju biti usmjerena prema starijim osobama, osobama s invaliditetom, žrtvama obiteljskog nasilja te osobama slabijeh imovinskog stanja.

Stoga, uz programe i aktivnosti koje se već godinama financiraju putem općinskog proračuna, planiramo:

– u skladu s rastom proračuna osigurati i veći stupanj socijalnih potpora stanovnicima općine
– izraditi kvalitetnu socijalnu kartu cijele Općine Matulji individualnim pristupom radi uvida u stvarno stanje socijalnih potreba
– uz već gotovo tradicionalno darivanje djece, osigurati sredstva i za poklon bon umirovljenicima povodom tradicionalnih blagdana
– unaprijediti sistem pomoći u kući za starije osobe, ispitati potrebe i pristupiti organiziranju „dnevnog boravka“ za starije osobe
– ispitati mogućnosti i potrebe, te pristupiti pripremi izgradnje doma za starije osobe (otkup terena, projektiranje)
– uspostaviti kvalitetan sustav upravljanja CPZZ
– organizirati edukativno-zdravstvene akcije radi sagledavanja određenih zdravstvenih problema a koje ne organizira ministarstvo zdravlja, odnosno država
– organizacija pojedinih specijalističkih pregleda u suradnji s Domom zdravlja

PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA

Položaj Općine Matulji, kao i neizgrađen prostor, jedna je od najvećih vrijednosti i potencijalni ”motor” razvoja općine. S toga s prostorom treba gospodariti racionalno, planski i na korist svih stanovnika općine.

Smatramo da treba:
– realno sagledati želje i mogućnosti, planove gospodarstvenika i stanovnika, te u skladu s tim izraditi novi Općinski prostorni plan
– omogućiti realizaciju investicija u gospodarstvo na što jednostavniji i brži način, ali na način da se time ne narušava kvaliteta života i postojeći nivo ekološke zaštite
– spriječiti špekuliranje zemljištem u cilju pribavljanja ekonomske koristi
– pripremiti jednu radnu zonu u kojoj će biti moguće u najkraćem roku realizirati izgradnju poslovnog objekta (više o tome u poglavlju o GOSPODARSTVU)
– revidirati plansku dokumentaciju za područje Lisine na način da isti bude usklađen sa željama stanovnika i vlasnika zemljišta, odnosno da sadrži vikend naselje, planinarski dom, kapaciteti za smještaj i ugostiteljske usluge, prostor za sportove u slobodno vrijeme (badminton, boćalište, trim staza, i sl), parkiralište kao polazna stanica planinarskih i biciklističkih staza markiranim putevima po Lisini  ili jednostavno kao mjesto otakle se može krenuti na laganu šetnju turističko-rekreativnim kompleksom Lisina

KOMUNALNA PROBLEMATIKA

U proteklom periodu na području Općine Matulji učinjeni su veliki koraci na izgradnji komunalne infrastrukture. Gotovo je 100 % pokrivenost vodovodom, elektro i telefonskom mrežom, mrežom mobilnih telefonskih operatera. Još uvijek se gradi kanalizacijska mreža, no iz ekonomskih razloga uvjetovanih prostornim karakteristikama i veličinama pojedinih naselja sigurno je da cijela općina neće biti pokrivena istom.

Stoga ocjenjujemo da će se u narednom periodu posvetiti veću pažnju kako bi se:
– putem mjesnih odbora osigurao veći utjecaj stanovnika pri izradi godišnjeg plana komunalnih aktivnosti u općini valorizirala ulaganja u kanalizacijski sustav na način da se što veći broj domaćinstava priključi
– izvršila revizija vlasničkih odnosa kod svih objekata, cesta i sl., te iste registrirati u zemljišnim knjigama
– razmotrila postojeća prometna rješenja, izradio plan održavanja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta,  odnosno iznašla nova rješenja za dijelove naselja u kojima se promet jako otežano odvija
– konačno izradio plan uređenja centra Matulja (s rješenjem odvijanja prometa) te isti  i proveo u što kraćem roku

GOSPODARSTVO / TURIZAM

Gospodarstvo je resor u kojem se ipak najviše aktivnosti odvija zahvaljujući privatnoj inicijativi, a istovremeno se veliki dio općinski proračuna puni upravo kroz poreze i naknade koje plaćaju tvrtke i poduzetnici.  Da bi se ostvarivali prije navedeni ciljevi nužno je osigurati stabilne i redovne prihode u općinsku blagajnu, a mi mislimo da je to moguće na način da  općina pronađe način kako olakšati poslovanje postojećih i kako potaknuti osnivanje novih poslovnih subjekata, kako osigurati prostorne mogućnosti za nove gospodarske djelatnosti,  kako poticati novo zapošljavanje i školovanje kadrova za kojima postoji potreba.

Ciljevi za koje ćemo se zalagati slijedeći:

– na projektima Općine Matulji maksimalno koristiti kapacitete poslovnih subjekata s područja općine Matulji
– poticati poduzetnike na uvođenje novih tehnologija, proširenje obima poslovanja i nova zapošljavanja putem povoljnog kreditiranja, oslobađanja od određenih obveza ili dodjelom bespovratnih sredstava
– formirati jednu radnu zonu u kojoj će se moći na jednostavan način doći do zemljišta na kojem se može započeti s gospodarskim aktivnostima. – Preduvjet je da se prije pristupanja bilo kakvim aktivnostima okupe vlasnici, prezentira želja i cijena takve zone, te im predložiti da u projekt uđu na jedan od dva načina: da općini prodaju zemljište po sada važećoj cijeni ili da sa svojim zemljištem uđu u projekt i sudjeluju u budućim prihodima s osnove prodaje ili koncesije zemljišta u radnoj zoni

Posebnu pažnju posvetiti ćemo razvoju turizma uz maksimalno moguće očuvanje prirodnog okoliša i kulturno-povijesne baštine, a sve u cilju da turizam bude poticaj i razvoju gospodarstva u cjelini. Želimo:
– poticati i razvijati projekt ”jarbola” i ”brgujski kapuz”,  potaknuti izgradnju objekta na lokaciji iznad zvonejskih njiva koji bi u svojoj ponudi imao upravo proizvode s matuljskih njiva, vinograda, pčelinjaka, lovačke specijalitete od divljači iz ovog kraja,….
– povećanje turističkih kapaciteta s ponudom novih usluga, s posebnim naglaskom na razvoj kapaciteta takozvanog seoskog turizma
– suradnjom sa susjednim turističkim destinacijama približiti ponudu ovog kraja potencijalnim posjetiteljima

I NA KRAJU ONO ŠTO NIJE SPOMENUTO DOSAD

– želimo redefinirati sadašnji status MO, povjeriti im određene zadaće i dati određene ovlasti. Naš je stav da mjesni odbori moraju biti spona između općinske uprave i stanovnika, jer upravo oni najbolje znaju potrebe i mogućnosti ljudi na svom području. Ne trebaju nam mjesni odbori kao ”ukras demokracije” već kao partneri u definiranju i provođenju programa usmjerenih ka povećanju društvenog i komunalnog standarda

– iako je naš stav da odluke koje se tiču Općine Matulji trebaju donositi stanovnici općine a ne netko sa strane,  ne želimo se zatvarati u svom dvorištu. Povremene kontakte želimo zamijeniti trajnom suradnjom sa susjednim općinama i gradovima, županijom, ministarstvima i Vladom. Nastojat ćemo zajednički rješavati pitanja koja su od značaja za cijelu Liburniju, odnosno Kastavštinu, želimo definirati prostorne planove rubnih dijelova općine u suradnji sa susjednim općinama i gradovima, kako se ne bi ponavljale greške i propusti iz prošlih godina. Spremni smo ponuditi prostor za zajedničku izgradnju objekata kao što su Vatrogasni centar  PVJ,  policijska postaja, hitna medicinska pomoć i sl..

– inzistiramo na poštenom i fer upravljanju komunalnim društvima (Komunalac, Liburnijske vode, Libukom) na osnovu uloženih sredstava a ne na temelju dogovora od pred 20 godina. Namjera nam je provesti edukaciju cjelokupnog stanovništva (od vrtića do penzionera) i u najkraćem roku uvesti sistem odvajanja kućnog otpada na području cijele općine, a sve u u cilju smanjenja troška deponiranja smeća koji će narasti zatvaranjem Osojnice. Sufinancirali bi nabavu kanti i vrećica,  otvorili reciklažno dvorište, a oštro sankcionirali odlaganje smeća na mjestima koja za to nisu predviđena i u prirodi.

– pokušat ćemo valorizirati izgrađeni autobusni terminal u Permanima, na način da se uvede jeftiniji i učestaliji prijevoz za Mune i Brce. Po ovom pitanju svakako treba kontaktirati i Općinu Klana, te ispitati mogućnost i kružne linije  Permani-Breza-Klana-Škalnica-Lipa-Rupa-Permani. Dom Permani – kao centralni objekt na terminalu, rekonstruirati i pretvoriti u kulturno- upravno- poslovno središte ”gornjeg kraja”

– nastaviti započete aktivnosti na valorizaciji Lipe, odnosno odavanju dužnog poštovanja žrtvama rata. Želja nam je da se briga o Lipi, kao spomeniku stradanja mjesta i stanovnika ”digne” na državni nivo. Nastojati ćemo da Lipa dobije status kao što ga u svojim zemljama imaju Lidice (Češka) i Oradur sur Glane (Francuska), mjesta koja su uz Lipu od strane UN proglašena mučeničkim mjestima, mjestima na kojima su se odigrali najteži fašistički zločini prema nevinom stanovništvu.

– osuvremeniti ćemo općinsku upravu i učiniti je dostupnijom građanima. Omogućiti da uz manje napora djelatnici budu učinkovitiji, a mještani zadovoljniji. Otvoriti Općinu prema javnosti, uspostaviti redovne i kvalitetne odnose s medijima i putem njih informirati o svemu što se događa i na što se troši javni novac. Želimo da svaki stanovnik općinu doživljava kao mjesto gdje može dobiti sve informacije i upute, da to bude ”njegova općina” a ne kao ustanovu iz koje stižu samo uplatnice, zabrane, ograničenja,….. Naročiti naglasak dati na izradu i prijavu programa kojim Općina može ostvariti prava na sredstva iz EU fondova.